Skip to main content

Polityka prywatności

Art. 1.

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest SETPROFIT Sp z o. o. z biurem w Poznaniu (60-175) przy ul. Winklera 1, tel.: +48 501-466-586, adres e-mail: kontakt@seo-it.pl.
2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca z niniejszej strony internetowej Administratora, w tym z formularzy kontaktowych oraz innych dostępnych treści.
3. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: kontakt@seo-it.pl.

Art. 2.

1. Administrator przetwarza osobowe Użytkownika w celu obsługi zapytania lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a gromadzone dane będą wykorzystywane adekwatnie w celach:

a. udzielenia odpowiedzi,
b. przedstawienia oferty usług Administratora,
c zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora,
d. statystycznych,
e. przesyłania newslettera z powiadomieniami o usługach Administratora (marketing bezpośredni).

3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić obsługę zapytania lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.

Art. 3.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w art. 2 ust. 2 są następujące:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku lit. a.-b.,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w przypadku lit. c.-e.

Art. 4.

Administrator, w zależności od wskazanego w art. 2 celu, ma możliwość gromadzenia następujących danych:
– imię i nazwisko,
– numer telefonu kontaktowego,
– adres poczty elektronicznej e-mail,
– adres domeny internetowej,
– adres IP,
– meta dane przesyłane przez przeglądarkę.

Art. 5.

Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w art. 2 będą przetwarzane przez Administratora oraz zaufane podmioty przetwarzające, które, zgodnie z zawartymi umowami, zapewniają adekwatne i odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne celem ochrony powierzonych danych osobowych.

Art. 6.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać wiadomość elektroniczną e-mail wraz ze swoim żądaniem na adres: kontakt@seo-it.pl.

Art. 7

1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania lub zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków, czy przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych później umów, jak też do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika – w przypadku realizacji celu wskazanego w art. 2 ust. 2 lit. e.
2. W każdym momencie Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, co może się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

Art. 8.

1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu, Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
2. Dane opisane w ust. 1 będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony systemów sieciowych.
3. Użytkownik może sam zadecydować, jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików cookies).
4. Instrukcje, jak zmienić ustawienia opisane powyżej można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie internetowej jej producenta.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Art. 9.

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
– certyfikat SSL na stronie internetowej.

Art. 10

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie lub celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość na adres kontakt@seo-it.pl.
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 11.

Jeżeli zajdzie potrzeba w szczególności natury prawnej bądź technologicznej, Administrator dokona zmiany w treści niniejszej polityki prywatności strony internetowej w celu:
– dostosowania treści niniejszej Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, które mogą ulec zmianie w przyszłości, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów lub przedsiębiorców;
– podwyższenia standardów ochrony danych udostępnianych przez Użytkownika.

Zarządzanie zgodami

Usuniemy Twoje wirusy
Potrzebujesz pomocy, aby podnieść bezpieczeństwo i poprawić wydajność strony? Skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy gotowi zapewnić Ci kompleksową ochronę.
  • Pełna diagnostyka i wykrycie źródła zagrożenia
  • Usuwanie wirusów WordPress w krótkim czasie
  • Podniesienie bezpieczeństwa i wydajności strony